Allmänna fiskebestämmelser     OBS. Nya regler fr.o.m. 2018!

 • Tillåtna fiskeredskap
  • Ett fiskespö får användas samtidigt
  • Angeldonsfiske med krok (ej sax) från is. Max 10 don.
 • Fiskekort och giltig legitimation ska medföras vid allt fiske.
 • Fiskekort är personligt och ska på anmodan uppvisas för tillsynsman.
 • OBS! Vid överträdelser mot fiskevårdsområdesföreningens regler kan en kontrollavgift utkrävas enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.
 • Totalförbud för nätfiske, ryssja och långrev inom fiskevårdsområdet!

Fredningstid och fredade områden:          OBS. Nya regler fr.o.m. 2018!

 • Allt fiske är förbjudet ca 50 m uppströms och ca 50 m nedströms slussanläggningen. Fiskegräns nedströms slussen är markerad med skyltar, se även markerat förbudsområde på karta. Det är förbjudet att kasta betet in på detta område. Detta förbud gäller året runt!
 • Fredningsområde vid slussen
 • Allt fiske efter lax och havsöring är förbjudet under tiden 1 januari – 18 juni samt 1 Augusti – 31 december. 
 • Under övrig tid, d v s 19 juni – 31 juli gäller följande: Fångstbegränsning och minimimått: Max en (1) lax eller havsöring per dygn får fångas. Minimilängden 50 cm gäller båda arterna.
 • Allt fiske efter gös är förbjudet under tiden 1 Maj – 20 juni.
 • Fredning av reproduktionsområden. Allt fiske är under hela året förbjudet i fiskevårdsområdets bäckar och inom en radie av 100 m från bäckarnas utlopp. Kallån och Billabäcken uppströms Billatjärn undantaget. 

Vatten med särskilda regler 

 • HAMPTJÄRN, Sund
 • SVARTTJÄRN, Myckling

Båt:

 • Båt får användas vid fiske med undantag för Hamptjärn och Svarttjärn.
 • Trollingkort berättigar till trollingfiske med max 4 spön/båt i NMFVOs del av Moälven.

Art och fångstbegränsing: Tillåtna mått inom parantes          OBS. Nya regler fr.o.m.​​​​​​​ 2018!

 • Gädda, (40 - 75 cm) Max 3 fiskar/dygn
 • Abborre, (0-35 cm) Max 10 fiskar/dygn
 • Gös, (45-70cm) Max 3 fiskar/dygn
 • Havsöring, (min 50cm) Max 1 fisk/dygn
 • Lax (min 50cm) Max 1 fisk/dygn
 • Lake
 • Harr (min25cm)
 • Regnbåge (Se regler på fiskekort för Svarttjärn och Hamptjärn)
 • Röding (Se regler på fiskekort för Svarttjärn)

Kontrollavgifter fr.o.m.​​​​​​​  2018

 • Fiske med nät: 4000 kr
 • Fiske i ej upplåtet vatten: 4.000 kr
 • Fångad och avlivad fisk av ej tillåten art eller ej tillåten storlek: 500 kr/fisk
 • Fiske med felaktigt redskap eller bete: 500 kr
 • Fiske med för många redskap eller felaktigt handhavande: 500 kr/redskap
 • Maximalt belopp vid samma tillfälle är 5.250 kr


Fiskeinformation & Karta
www.moalven.se
FISKEKORTSPRISER fr.o.m. 2018
Årskort (kalenderår)                                        500:-
Årskort Ungdom 17-19 år (kalenderår)              250:-
Trollingkort Moälven (kalenderår)                     1.000:-
Dygnskort (24 timmar)                                    50:-
Ungdom under 17 år (Legitmation krävs)          Gratis